5 ปีที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว

5 ปีที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
2 ปีที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
1 ปีที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
6 เดือนที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
3 เดือนที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
1 เดือนที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
15 วันที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
7 วันที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
1 วันที่ผ่านมา ฉันจะเที่ยวคนเดียว
วันนี้ จะเที่ยวคนเดียว ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเวลา มันสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้…